چه دانستم؟

چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون
دلم را دوزخی سازد ، دو چشمم را کند جیحون

چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه برباید
چو کشتی ام در اندازد میان قلزم پر خون


زند موجی بر آن کشتی که تخته تخته بشکافد
که هر تخته فرو ریزد ز گردشهای گوناگون


نهنگی هم برآرد سر ، خورد آن آب دریا را
چنان دریای بی پایان ، شود بی آب چون هامون


شکافد نیز آن هامون نهنگ بحر فرسا را
کشد در قعر ناگاهان ، به دست قهر چون قارون


چو این تبدیلها آمد ، نه هامون ماند و نه دریا
چه دانم من دگر چون شد ، که چون غرق است در بیچون


چه دانمهای بسیار است ، لیکن من نمی دانم
که خوردم از دهان بندی در این دریا کفی افیون

مولانا

/ 1 نظر / 2 بازدید
اسپایدرمرد

این غزل سلسله مراتب قشنگی داره! اشک و رود و دریا و موج و کشتی و نهنگ... به دست قهر چون قارون. درسته..