کارشناسی ارشد

این تو بمیری، از اون تو بمیری ها نیست!

پ.ن: دیگه هوهیدیم!

/ 5 نظر / 2 بازدید
سمانه

مثل اینکه کوئیز کار خودش رو کرد. شریفی آی شریفی [خنده]

مهدی

[نیشخند] رفتین نشستین مثل این شریفیا امتحان دادین [قهقهه]

ابوذر

سلام یادته هی به من می گفتی هوهیدی هوهیدی! حالا خودت اعتراف کردی؟؟ شونصد تا شام و نهار به من بدهکاری، اینم روش ... [چشمک]

مهندس

بنویس دیگه