پربسته

جا تنگ است، نفس تنگ است و همه تصاویر معوج. شور و تمنا که از درون می‌جوشد، به بیرون که می‌رسد، اندکی بعد می‌ماسد.

همه‌اش به خاطر این حصار شیشه‌ای ناتخت است که از بلافاصله بعد از پوست، شروع می‌شود و بیرون را بزرگتر و درون را کوچکتر از آنچه هست، می‌نماید.بسته است و می‌پوساند هر آن‌چه درونش است و آسان و معمولی نمی‌شکند با پشتوانه‌ای از مصالح گذشته که در خود دارد. چکش از درون می‌خواهد و دیده شدن آن جوشش از بیرون.

آی! چکش بزن و امید داشته باش به چشمانِ خردکننده ریزبینِ بیرونِ به-گنبدِ-شیشه‌ای-زُل-نزده!

/ 0 نظر / 15 بازدید