اسفناج

اسفنج پير مدتها بود كه بازنشسته شده بود، خرج زندگي بسيار بالا رفته بود و حقوق بازنشستگي كافي نبود، به خصوص كه جديدا روزي سه ليوان قهوه ترك ميخورد، خام خام، تا خوابش نبرد و خاطرات را مرور كند. تصميم گرفت موسسه اي تاسيس نمايد و براي خودش كار كند. تصميم داشت هر چيز كه از وي بخواهند را پاك كند، جوانيش فقط شيشه پاك ميكرد، ديگر چه ميشد كفپوش سراميك اتاقها را هم برق مي انداخت، اما حالا با پاك كردن هيچ جا مشكل نداشت. به روزنامه آگهي داد:"شيشه پاك ميكنيم، كف اتاق پاك ميكنيم، هر جاي ديگري كه بگوييد هم پاك ميكنيم، تلفن تماس  09xxxxxxxxx اسفنج پير". فرداي آن روز تلفن زنگ زد. جواب داد. آشنا بود. از فرط هيجان مرد. چند روز بعد در حاليكه اطرافش پر از خون بود و يك چاقو در دستش بود و نمكداني آن طرف­تر افتاده بود، زنده شد. از آن وضعيت نكبت بار حالش به هم ميخورد. خودش را در سطل خيس نمود و اتاق را پاك كرد.  

/ 2 نظر / 2 بازدید
اسپايدرمرد

تلفن زنگ زد.. جواب داد.. آشنا بود.. همون شيشهه بود که يه مدت گذاشته بودنش لاش..!