هوار

می‌گیرد همه پردازش را، وقتی که پنجه بکس دستت کرده‌ای و محکم و از روی لجاج می‌کوبی بر سرش. البته همیشه از روی بدخواهی نیست انگار. شرایط هم سخت است. مشت خورش هم خوب است لاکردار. لیکن آب و غذایش می‌دهی. سرزنده است و سرکش.
فریاد را برای او شاید باید بر کوه یا دریا بزنم. بلندِ بلندِ باید چیزی بگویم.

/ 1 نظر / 2 بازدید
آسمان

کی دکتر؟ دکتر؟